Правила внутрішкільного розпорядку працівників ОЗНВК «Чаплинська школа-гімназія» на 2018-2019 н.р.

Загальні  положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості , включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб.

2. У школі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

3. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

2. При прийнятті на роботу директор школи зобов’язаний зажадати від особи, що влаштовується:

– подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку; пред’явлення паспорту, диплому або іншого документу про освіту. Особи, які приймаються на роботу в школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

 • Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963.
 • Працівники закладу та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 • Прийняття на роботу оформляється наказом по школі, який оголошується працівнику під розписку.
 • На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

7.       Приймаючи працівника або переводячи його в установленому
порядку на іншу роботу, керівник школи зобов’язаний (доцільно під
розписку):

роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде перебувати, небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

ознайомлення працівника з правилами внутрішкільного розпорядку;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника з ТБ, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

8.       Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках скорочення штату здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

9.       Припинення трудового договору оформляється наказом керівника. Днем звільнення вважається останній день роботи.

Основні права та обов’язки працівників

1.        Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методоб’єднань, нарад, зборів та інших  органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну роботу, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції керівнику і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність.

2.       Працівники школи зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Держаного стандарту загальної середньої освіти; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; брати участь у роботі педагогічної ради;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. Працівники середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечувати санітарно-гігієнічний режим роботи школи.

3. Коло обов’язків, що виконує кожний працівник, визначається посадовими інструкціями і положеннями, кваліфікаційними довідками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками, положеннями і правилами внутрішкільного розпорядку школи.

Основні обов’язки і права адміністрації

1. Адміністрація школи:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує   раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, вмінь та навичок учнів;

 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організації у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;
 • розглядає пропозиції педради про виключення учнів зі школи і за наявності підстав вирішує разом з батьками проблеми у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;
 • контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює    їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу перед громадськістю, батьками, педагогічним колективом;
 • організовує атестацію педагогічних працівників;
 • забезпечує належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

Робочий час та його використання

 1. Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень. П’ятиденний  тиждень встановлюється керівною спілкою з профспілковим комітетом, і з урахуванням думки трудового колективу і за погодженням з органом місцевої влади. В межах робочого дня педпрацівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану.
 2. Адміністрація школи зобов’язана організувати облік явки на роботу і залишення роботи:

     Робочий день для вчителів розпочинається о 08.10 год. і закінчується по завершенню уроків і здачею класу черговому вчителю.

Вихователі груп продовженого дня працюють з 12.00 до 18.00

Дні робочого тижня, в які за розкладом занять у вчителя не передбачено уроків (18 год.) вихідними для нього не вважаються. У ці дні вчителі залучаються до інших видів організаційно-педагогічної діяльності. У разі надання вчителю методичного дня, працівник займається самоосвітою та роботою методичному кабінеті. Тривалість робочого дня і тижня встановлюється керівником школи за погодженням з профспілковим комітетом.

 • При відсутності педагога або іншого працівника школи керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 • Адміністрація залучає педпрацівників до чергування по школі. Чергування має розпочинатись не раніше за 20 хвилин до початку занять і тривати не більше 20хв. після закінчення уроків. Графік чергування складається на семестр і затверджується директори школи. За 30 хв. до початку уроків черговий адміністратор починає чергування.
 • Обслуговуючий персонал, вчителі залучаються до роботи у вихідні та святкові дні. Працівникам, які працюють у вихідні та святкові дні, даються відгули.
 • Під час канікул директор школи залучає педпрацівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження. Навчальне навантаження, що відповідає одній ставці зарплати складає 18 годин на тиждень.
 • Робота органів самоврядування школи регламентується Положенням про відповідні заклади освіти.
 • Надання відпустки керівнику школи оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим  працівникам – наказом навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
 • Педпрацівникам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати або скорочувати тривалість занять або перерви  між ними;
 • передоручати виконання трудових обов’язків.

10. Забороняється в робочий час :

 • відволікати педпрацівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
  • відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів школи за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбаченим чинним законодавством.
 • Сорокагодинний робочий тиждень адміністрації школи розподілити таким чином:

щоденно початок роботи 8.00 – 16.30 з 30-хвилинною обідньою перервою;

для чергового адміністратора початок роботи 08.00, закінчення 18.00, секретаря  – 08.00 – 16.00.

робочий час обслуговуючого персоналу:

лаборанта  – 08.00 – 16.15

прибиральниці:

                       І зміна   – 8.30 – 16.30

                       ІІ зміна  – 11.00 – 19.00

робітника по обслуговуванню:

                        І зміна    – 7.30 – 15.45

                       ІІ зміна   – 9.30 – 17.45

садівника             –          8.00 – 16.15

кухаря           І зміна   –   6.00 – 14.15

                       ІІ зміна  – 12.00 – 16.15

помічника кухаря      –   8.00 – 16.15

Заохочення та успіхи в роботі

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, дослідницьку, експериментальну роботу, новаторство праці, досягнення високих результатів у навчанні й вихованні, педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, знаками, грамотами.
 2. Працівникам, які сумлінно і успішно виконують свої обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома усього колективу школи і заносяться до трудової книжки.

Стягнення за порушення трудової дисципліни

1.        За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано один з таких заходів стягнення:

– догана;

– звільнення. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до пп. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про загальноосвітню працю України.

 • Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняти на роботу даного працівника.
 • До застосування дисциплінарного стягнення директор школи або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення, у випадку відмови працівника дати письмові пояснення скласти відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця після від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
 • За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 • Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
 • Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються. Директор школи має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.